Skip to main content

Contact

Thorsten Dziomba

Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)
Department 5.1 - Surface Metrology
Bundesallee 100
38116 Braunschweig
Germany

Phone: +49 531 592 5122
Fax:      +49 531 592 5105
e-mail: info(at)nanoscale.de

Kathrin Wolff

Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)
Department 5.1 - Surface Metrology
Bundesallee 100
38116 Braunschweig
Germany

Phone: +49 531 592 5101
Fax:      +49 531 592 5105
e-mail: info(at)nanoscale.de

Message to NanoScale office

captcha